Trình bày được hệ thống các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu và xu hường phát triển các loại sản phẩm này

- Trình bày được những phương pháp nghiên cứu, dược liệu trên thế giới, trong nước.

- Tiềm năng phát triển và ứng dụng dược liệu ở Việt Nam


Học phần Quản lý rừng bền vững là một môn học dành cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Lâm nghiệp. Môn học giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý tài nguyên rừng theo mục tiêu phát triển bền vững. Nội dung chính của môn học là từ việc giới thiệu các nội dung cụ thể trong quản lý rừng bền vững như bền vững về phương diện kinh tế - xã hội, về môi trường sinh thái và bền vững trong quá trình phát triển của khoa học và công nghệ; từ đó, hướng tới mục tiêu của quản lý rừng bền vững trong kinh doanh lâm nghiệp là các sản phẩm gỗ được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao giá trị và vị thế của tài nguyên rừng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.